God van die Nuwe Verbond/Testament

deur Jonanda Burger

Wat is ‘n verbond?

‘n Verbond of testament is ‘n geskrewe ooreenkoms of belofte tussen twee of meer partye wat die uitoefening van sekere aksies waarborg [1].

‘n Verbond druk die fundamentele betekenis van die Ou Testament Hebreeuse woord ‘berit’ en die Nuwe Testament Griekse woord ‘diatheke’. In albei Testamente verwys die woord verbond na ‘n besondere gewigtige verhouding van herstel en vrede wat ‘n periode van versoekings, uitdagings en oordeel volg [2].

Die verbond is ‘n daad van genade deur God om sodoende die mens met Homself te verenig. Die mens se reaksie en antwoord tot God moet egter nie oorgesien en misken word nie [3].

Alle verbonde tussen God en mens in die Bybel is ‘a bond in blood sovereignly administered by God’ – vertaal: ‘n bloed band kragtig deur God beheer [2].

God is die God van die verbond:

God het die mens geskape sodat ons in verhouding met Hom kan wees (Gen 1:26-27). Daarom het Hy verskeie ooreenkomste aangegaan met die mens. Sommige is voorwaardelike verbonde en ander onvoorwaardelik.

Die eerste Skriftelik voorbeeld waar God ‘n verbond met die mens aangegaan het is met Noag in Gen 6:18. God belowe om Noag en sy familie te spaar van die vloede. Hierdie verbond is hoofsaaklik ‘n bewys van God se genade.

Vêrder lees ons ook in Gen 17 van die verbond wat God gesluit het met Abraham. God se beloftes het die voorwaarde van Abraham se gehoorsaamheid.

Nog ‘n voorbeeld waar God ‘n verbond met die mens gesluit het is in 2Sam 7:14-17 met Dawid.

Dan lees ons in Eks 19: 5-8 dat God ‘n verbond sluit met die volk Israel. Moses tree as die middelaar op. Hierdie is ‘n voorwaardelike verbond. Die volk moet God gehoorsaam en aan Sy bepalings leef. Die voorwaardes van die verbond word in die res van Eksodus asook Deuteronomium uit een gesit. Israel aanvaar hierdie aanbod min wetend dat hul nie die voorwaardes van die verbond kan na kom nie as gevolg van hul sondige natuur. Israel verbreek dus hierdie verbond met God.

Nuwe Verbond:

Jer 31:31-34 profeteer oor ‘n Nuwe Verbond. Hoekom is dit nuut? Die Nuwe Testament gebruik twee woorde vir nuut. Neos beteken nuut in kontras met oud. Kainos beteken nuut in die sin van uniek. Dus die nuwe verbond is nuut in kontras met die oue asook uniek en beter as die ou verbond.

Lees ook: Jer 32:33-40; Luk 22:20; 2Kor3:6; Heb 8:8; Heb 9:15

Hoe is die Nuwe Verbond uniek en beter as die Ou Verbond:

Verandering van die menslike natuur: Deur die Nuwe Verbond vind internalisering van die Wet van God plaas. Israel het nie die hart of die natuur gehad om God te gehoorsaam nie. Die Ou Verbond het geen voorsiening gemaak vir innerlike motivering om God te gehoorsaam nie. In die Nuwe Verbond belowe God om Sy wette op ons harte en ons gedagtes te skryf.

Wat beteken dit? Soos Dawid sê in Ps 40:8: “Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe.” Dit is nie ‘n menslike reaksie om mens self in die wil/wet van God te verbly nie asook nie te sien as die een begeerte van ons harte nie (Rom 8:7). Die Nuwe Verbond belowe krag om God te gehoorsaam. Hoe? Deur die inwonende krag van die Heilige Gees (Rom 8:1-4, 9). Hierdie is ‘n unieke kenmerk van die Nuwe Verbond.

Die fundamentele basis van die Nuwe Verbond is die bekerings/veranderings proses. God bekragtig die Nuwe Verbond deur die sterwe van Jesus Christus aan die kruis. Wanneer ons Jesus aanneem as ons Verlosser kom hierdie verbond en bekering tot werking in ons lewe.

In die Nuwe Verbond skryf God self Sy wette op ons harte en gedagtes en gee ons die begeerte en krag om getrou en gehoorsaam te wees. Deur die transformerende krag van die Heilige Gees help God ons om Sy wette te internaliseer. Dus, die nuwe verhouding met God is innerlik van aard en nie die uiterlike nakoming van wette nie.

Maar bekering sit nie die brein op ‘auto pilot’ nie. Dit is ook nie soos ‘n skielike brein oorplanting nie. Dit is ‘n daaglikse proses (2Kor4:16) van die vernuwing van gedagtes (Rom 12:2). Christus kry in ons gestalte (Gal 3:19) soos God ons gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer (Fil 2:13). Hierdie verandering in ons natuur gee aanleiding tot ‘n intieme verhouding met God (Heb 8:10).

Vergewing van sondes: Die vergewing van ons sondes wat ook noodsaaklik is in ons verhouding met God (Jes 59:1-2) is ‘n vêrdere unieke voordeel van die Nuwe Verbond (Heb 8:12). Die bloed van bulle en bokke kan nie sondes weg neem nie (Heb 10:4). Jesus se bloed het vir ons gevloei en sodoende vir ons sondes betaal en dus ons sondes weg gevat (Mat 26:27-28).

Ewige lewe: Die ewige lewe is ‘n derde en beter belofte wat in die Nuwe Verbond belowe word (Heb 9:11-15). Die ewige lewe is ‘n ewig durende verhouding met God (Joh17:3). Watter betekenis sal die ewige lewe hê sonder God? Dus die Nuwe Verbond belowe dat ons na die dood vir ewig in God se teenwoordigheid sal wees, Sy liefde vir ons volkome ervaar, nie meer hartseer en pyn beleef en in perfektheid leef saam God.

Kind van God: Die Ou Verbond belowe dat ons God se volk sal wees as ons gehoorsaam is aan Hom. Die Nuwe Verbond belowe dat wanneer ons Jesus as ons Verlosser aanneem ons God se kinders word (Joh 1:12). Deur die Nuwe Verbond is ons ook nou erfgename van God saam met Jesus Christus (Rom 8:16-19). Die Nuwe Verbond is dus uniek en beter as die Ou Verbond omdat ons beweeg van ondergeskiktes, dienaars en volk na God se kind, erfgenaam en broers en susters van Jesus Christus.

Nuwe identiteit in Jesus Christus: Deur die Nuwe Verbond hoef ons ook nie ons aanvaarding, waarde en veiligheid in die wêreld te vind nie. Ons leer in die Nuwe Testament dat ons ‘n nuwe identiteit in Jesus Christus het en dat al ons behoeftes bevredig en vervul is in Jesus. Ons kan nou ‘n goeie selfbeeld in Hom hê.

Notas:

1. Webster’s 9th New Collegiate

2. Hierdie definisie van verbond is van O. Palmer Robertson se boek The Christ of the Covenants. Dit het ‘n aanvaarbare definisie onder geleerdes geword.

3. Smith’s Bible Dictionary

Lewe jy onder ‘n halwe Evangelie?

Soos ons die Fees seisoen in beweeg, geskenke gekoop, voorbereidings tref vir familie wat kom of reis reëlings tref ens. mis ons soms die ware geskenk van Jesus Christus se koms, sterwe en opstanding.

Dis waaraan ek jou graag wil herinner met hierdie laaste uitgawe van die Riviertjie in 2009.

Wanneer ons in verbintenis is met Jesus Christus en Hom aanneem as ons Verlosser gee Sy geboorte, sterwe en opstanding vir ons die grootste geskenk ooit: Die Ewige lewe! Ef 2:8-9 verklaar: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.”

Dit beteken dat ons nie die ewige lewe kan verdien deur ons eie werke en goeie dade nie maar ons verkry die ewige lewe deur te glo in Jesus Christus as die Seun van God wat vir ons sondes aan die kruis betaal en gesterwe het en uit die dood opgestaan het, satan oorwin het en opgevaar het na God waar Hy vir ons intree.

Maar dit is nie waar die Goeie Nuus op hou nie. Ek glo dat baie Christene onder ‘n halwe Evangelie leef. Die totale Evangelie getuig dat Jesus Christus se sterwe en opstanding vir ons soveel meer as net die ewige lewe as geskenk gegee. Christus se kruisdood gee dat ons hier op aarde in oorwinning kan lewe. Dit beteken nie dat ons nooit moeilikhede en uitdagings sal beleef nie maar dat Christus se kruisdood sekere gevolge in ons lewe het. Ons moet hierdie gevolge besef sodat ons alles kan wees en leef wat Christus se kruisdood vir ons as wedergebore Christene tot gevolg het.

Die wedergebore Christen is nie ‘n sondaars wat vergewe is nie maar ‘n verloste/vrygekoopte heilige. Ons kry nie net alleenlik iets – die ewige lewe- uit wedergeboorte nie maar ons word ook iets: heilig, nuut, ‘n kind van God, ‘n kind van die lig, ‘n burger van die hemel. En hierdie transformasie vind plaas tydens wedergeboorte nie eers die dag as jy fisies sterwe nie. As gelowiges probeer ons nie heilig te word nie. Ons is heiliges wat elke dag meer soos Jesus word.

Dit absoluut noodsaaklik om hierdie identiteit in Christus te besef as ons die Christelike lewe in oorwinning wil leef. Die mens kan nie aanhou om op te tree op ‘n manier wat nie ooreenstem met hoe hy homself sien nie. Wanneer jy jouself as ‘n sondaar sien tree jy ooreenstemmend op. Wanneer jy die waarheid glo en jouself sien as ‘n nuwe mens, dood vir die sondes en dat jy daagliks verander word om meer soos Jesus te wees sal jy ook ooreenstemmend begin op tree.

‘n Kennis van God, wat Christus deur Sy kruisdood bewerkstellig het en wie jy werklik in Christus is, is van die mees kardinale kennis wat ‘n persoon oor kan beskik.

Glo jy net ‘n halwe evangelie? Wie is Jesus Christus vir jou en wat glo jy het Sy kruisdood en opstanding vir jou bewerkstellig?

Hier is paar waarhede om jou siening te vernuwe:

Vry van die sondes:

Ef 4: 23-24, Kol 3:1

Vry deur God se Genade:

Rom 9: 14-16, Ef 2: 4-7

Vry deur God se Liefde:

Jes 43: 4, Jer 31: 3

Vry deur God se Getrouheid:

Deut 31: 6-8, Ps 89:1-2

Vry van Vrees:

Jos 1: 9, Ps 91: 1-12

Vry van Kwaad/Woede:

Ps 37: 7-8, Sp 15: 1 & 18

Vry van Mismoedigheid:

Ps 42: 5, Ps 138: 7

Vry van Frustrasie:

Jes 51: 17, Ef 4: 1-3

Vry van Depressie:

Jes 61: 1-3, Joh 16: 20-22

Vry om nie oor te gee aan versoekings:

Luk 22: 31-32, Joh 16: 33

Vry van Huweliksprobleme:

Gen 2:18, 21-25, Sp 10: 12

Vry van Finansiële bekommernis:

Ps 34: 9-10, Mal 3: 10-12

Vry om te vind wat God wil hê:

Ps 32: 8, Sp 3: 5-6, 16: 3

Vry om ander te Vergewe:

Mat 6: 14-15, 18: 21-35, Mar 11: 25-26

Vry om in Geloof te Groei:

Luk 17: 5-6, Rom 10: 8-10

Vry om Lief te hê:

Deut 6: 5, Mat 5: 43-48

Satan is oorwin en ek deel in hierdie oorwinning:

Kol 2:10, 15, 1Joh 4:4

Vry vir Lofprysing:

Ps 111, Jes 25: 1

Vry om te Bid:

Ps145: 17-19, Mat 18: 19-20

Vry om terug te draai na God:

Hand 3: 19, 2Kor 7: 9

Vry om Sterk te Staan:

Ps 31: 23-24, Jes 40: 29-31

Vry om die Ewige Lewe te ontvang:

Tit 3: 1-8, 1Joh 2: 24-25

Jesusliefde: jonanda

Indien jy hulp of ondersteuning nodig het kan jy my gerus skakel by 082 922 5081 vir ‘n afspraak.