God keur jou volkome goed – Hy verheug Homself oor jou!

In al my soeke na wat tevredenheid is en hoe mens dit bereik hoor ek die Here baie duidelik in my binneste fluister dat ons nooit sal kan leer om waarlik tevrede te wees totdat ons besef dat Hy, die Volmaakte, Reine, Almagtige Skepper – die Een wat geen foute kan begaan nie, ons volkome en onvoorwaardelik aanvaar en lief het. Nee nog meer as dit, dat Hy die Een wat eendag oor ons almal sal oordeel, Homself verheug, verbly en jubel oor my en jou, dat Hy self stil tevrede is oor ons.

Jy sien solank as wat ons voel dat ons nie opmeet teenoor wat God van ons verwag nie, solank as wat ons voel dat ons kort kom en dat ons eers ‘n klomp dinge moet verander voordat God ons sal aanvaar en tevrede is met ons sal ons altyd ontevrede met ons self wees. En ontevredenheid met self veroorsaak ontevredenheid met die wêreld waarin ons leef en sy mense. Maar God wil hê ons moet besef dat Hy tevrede is met ons wat glo in Jesus Christus as ons Verlosser want in Jesus Christus is ons regverdig en blaamloos! Dit beteken nie dat God nie nog steeds die beste vir ons wil hê en ons dus daagliks wil verander om meer soos Jesus te wees nie maar dat as Hy na ons kyk gelukkig voel in Sy binneste oor ons. Die feit bly staan dat ons nie onsself kan verander nie maar deur die Gees van God kan ons verander! Daarom soos ons op die pad van verandering is het God ons met ‘n tevrede, verheugde, onvoorwaardelike liefde lief.

Kom ons kyk na wat die Bybel sê:

Delight: by implication literally to bend; figuratively to be pleased with, desire, favour, like, move, be well pleased, have pleasure, will, would.

Pleasure: to be pleased with; specifically to satisfy a debt: – be acceptable, accomplish, set affection, approve, consent with, delight (self), enjoy, favourable, liked, observe, pardon, reconcile self. To spin around (under the influence of any violent emotion

Rejoice: to be bright, that is, cheerful: – be glad, X greatly, joy, make mirth, rejoice.

Zep 3:17 Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde (Hy is stil tevrede oor jou); Hy juig oor jou met gejubel.
Zep 3:17 The LORD your God is with you. He is a hero who saves you. He happily rejoices over you, renews you with his love, and celebrates over you with shouts of joy.

Isa 62:4-5 Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees.
Want soos ‘n jonkman ‘n jongedogter trou, so sal jou kinders jou trou; en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees.
Isa 62:4-5 No longer will you be called “Forsaken,” Or your land be called “The Deserted Wife.” Your new name will be “God Is Pleased with Her.” Your land will be called “Happily Married,” Because the LORD is pleased with you And will be like a husband to your land.
Like a young man taking a virgin as his bride, He who formed you will marry you. As a groom is delighted with his bride, So your God will delight in you.

Psa 147:11 Die HERE het ‘n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop.
Psa 147:11 The Lord takes pleasure in his worshippers, and in those who trust in his constant love.

Psa 149:4 Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.
Psa 149:4 The LORD takes pleasure in his people; he honors the humble with victory.

Isa 65:19 En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.
Isa 65:19 And I will be glad over Jerusalem, and have joy in my people: and the voice of weeping will no longer be sounding in her, or the voice of grief.

Jer 32:41 En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel.
Jer 32:41 I will take pleasure in doing good things for them, and I will establish them permanently in this land.

Luk 15:-6 En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers.
En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was.
Luk 15:5-6 When you find it, you are so happy that you put it on your shoulders and carry it back home. Then you call your friends and neighbors together and say to them, ‘I am so happy I found my lost sheep. Let us celebrate!’

Joh 15:11 Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.
Joh 15:11 I have said these things to you so that I may have joy in you and so that your joy may be complete.

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed.
Gen 1:31 God looked at everything he had made, and he was very pleased and he approved it completely.

God keur jou en my volkome goed net soos ons is terwyl ons besig is om verander te word om meer te wees soos wat Hy ons geskape het om te wees. God sal nooit van ons verwag om met ander mense en ons omstandighede tevrede te wees net soos dit is, as Hy self nie ook met ons tevrede is net soos ons is nie. Die wete dat Hy ons aanvaar, goedkeur en lief het net soos ons is, vandag, hier met al ons foute raak mens so diep en innerlik aan dat dit ons verander om ook ander mense met al hul foute te aanvaar, goed te keur en lief te hê – net soos hulle is. maar ons moet hierdie waarhede ons eie maak want ons kan nie weg gee wat ons nie het nie.