GOD IS HEILIG


JEHOVA-M’KADDESH: Hy reinig my sodat ek ook heilig lewe!

God is heilig:
Eks 5:11: o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
Isa 6:3: En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!

God se Heiligheid verwys na beide Sy majesteit en morele reinheid. Heiligheid is die absolute afwesigheid van boosheid en verwys na alles wat rein, heel en regverdig is in die heelal. 1 Joh 1:5: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.

Die Bybel verwys meer na God se heiligheid as enige van Sy ander karakter eienskappe. God se heiligheid is die karakter wat al die ander karakter eienskappe in balaans hou. Omdat God heilig is sal Hy nooit Sy almag misbruik nie. Omdat God heilig is sal Hy getrou bly aan Sy beloftes.

A. W. Tozer verklaar: “We know nothing like the divine holiness. It stands apart, unique, unapproachable, incomprehensible and unattainable. The natural man is blind to it. He may fear God’s power and admire His wisdom, but His holiness he cannot even imagine.”

God verwag van ons om ook heilig te wees:
1Pet 1:15-16: Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

Wat beteken dit om heilig te wees:
• Mens wat afgesonder, geskei en anders as gewone vir God is.
• Opgedra en ingeseën vir God.
• Toewyding aan God alleen.
• Weerhouding van alle onreinhede en afgodsdiens.
• Onskendbaar, vroom, onskuldig, Godvrugtig, skoonheid, rein.
• Toestand van die hart.

Hoe moet ons dan lewe?
God se heiligheid vereis lof en aanbidding:
(Jes 6:3) as ons God se heiligheid aanskou kan ons nie anders as om in verwondering voor Hom te staan nie. Ons natuurlike reaksie op sulke skoonheid moet lof en verheerliking tot Hom wees. Hoe meer ons gefokus is op God se heiligheid, hoe meer sal ons besef dat Hy alleen werklik waardig is om te aanbid en ook dan in ooreenstemming daarmee wil lewe.
God se heiligheid vereis heilige vrees vir Hom: (Sp 9:10) dit beteken nie dat ons bang moet wees vir God nie maar om eerbiedige respek vir Sy verbasende grootheid en onbeperkte outoriteit te hê. Wanneer ons in die teenwoordigheid van ‘n koning of baie belangrike persoon gaan verkeer, berei ons onsself voor en is baie bewus van ons optrede voor die persoon. Soveel meer moet dit so wees met God want Hy is die Koning van al die konings en altyd waardig om verheerlik te word. Daar is nie veel meer wat ons vir God kan gee behalwe ons self, ons keuses en optrede wat God verheerlik.
God se heiligheid verafsku sondes: God haat sonde omdat sondes ons, sy kinders vernietig en verwoes. God het ons met die doel geskape om heilig te wees. Daarom moet ons daarna strewe. Dit begin met ‘n hartsbegeerte wat sal oorloop tot ons optrede. Ons moet die skoonheid van God se heiligheid reflekteer en nie die houding en opinie van die wêreld nie. Ons sal slegs die sondes in ons lewe oorwin as ons leer en kies om God liewer te hê as die sondes.
God moet die belangrikste plek in ons lewens besit: John Piper verklaar dat: “God is most glorified when we are most satisfied in Him.” Is jy tevrede / vervul in God. Het jy God lief bo alles in die lewe? Is God werklik die mees belangrikste in jou lewe? Niks moet God se plek in ons hart oorneem nie (1Joh5:21).

Goeie nuus: God het ons reeds heilig gemaak!
God het ons geskape om heilig te wees. Toe Jesus Christus op die kruis vir ons gesterwe het, het hy ons onskuldig, skoon, rein en heilig gemaak. Ons moet besef dat ons alreeds heilig, rein en onskuldig gemaak is deur Jesus se kruisdood en opstanding (1Kor 1:2).

Sp 32:7 verklaar: Want soos hy in sy siel bereken, so is hy (AOV). Dus, hoe meer ons hierdie waarheid glo, hoe meer sal ons ook in ooreenstemming daarvolgens lewe en optree.

Om heilig te leef is ‘n proses van skoonmaking deur die Here. Dit is iets wat God in ons doen deur Sy Heilige Gees.

Malachi 3:3 says: ‘He will sit as a refiner and purifier of silver.’
This verse puzzled some women in a Bible study and they wondered what this statement meant about the character and nature of God. One of the women offered to find out the process of refining silver and get back to the group at their next Bible Study. That week, the woman called a silversmith and made an appointment to watch him at work. She didn’t mention anything about the reason for her interest beyond her curiosity about the process of refining Silver. As she watched the silversmith, he held a piece of silver over the fire and let it heat up. He explained that in refining silver, one needed to hold the silver in the middle of the fire where the flames were hottest as to burn away all the impurities. The woman thought about God holding us in such a hot spot; then she thought again about the verse that says: ‘He sits as a refiner and purifier of silver.’ She asked the silversmith if it was true that he had to sit there in front of the fire the whole time the silver was being refined. The man answered that yes, he not only had to sit there holding the silver, but he had to keep his eyes on the silver the entire time it was in the fire. If the silver was left a moment too long in the flames, it would be destroyed. The woman was silent for a moment. Then she asked the silversmith, ‘How do you know when the silver is fully refined?’ He smiled at her and answered, ‘Oh, that’s easy — when I see my image in it.’ If today you are feeling the heat of the fire , remember that God has his eye on you and will keep watching you until He sees His image in you.

Life is a coin. You can spend it anyway you wish, but you can only spend it once.’

Jy moet besef dat God toevertrou is tot jou heiligmaking en dat Hy getrou sal wees om alles wat onheilig in jou lewe is heel te maak sodat jy heilig kan optree. Met ander woorde, as jy graag vry wil kom van verslawing (drank, dwelms, kos, inkopies ens), God sal dit volbring in jou lewe want dit is Sy wil ook. As jy graag geduldiger, vreugdevoller, liefdevoller ens wil optree, God sal dit volbring in jou lewe want dit is Sy wil ook. As jy graag beter verhoudings wil hê


Hoe kry ons dit reg om heilig te lewe?

1. Spandeer tyd by God: Toe Moses in Eks 34:29-30 van die berg af gekom het nadat hy tyd saam met God spandeer het, het God se heerlikheid van sy gesig af gestraal. Dit is vir ons wat in Christus glo ook waar! 2Kor 3:18 verklaar: En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. When a child of God looks into the Word of God and sees the Son of God they are changed by the Spirit of God into the image of God for the Glory of God.
2. Fokus op die heiligheid van God: jou gedagtes en hart moet gevul wees met God se heiligheid en skoonheid dan kan mens nie anders as om Hom te wil eer en respekteer nie. Loof en prys God se heiligheid.
3. Fokus en besef wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het: Hy het Sy lewe in jou plek gegee, Hy is verwerp, gemartel, bespot en aan ‘n kruis gehang. Jesus het geweet al die dinge sal met Hom gebeur en tog het Hy dit gekies sodat Sy bloed kon loop om die volkome prys vir jou sondes te betaal sodat jy die ewige lewe kan ontvang! Wanneer mens dit besef kan mens nie anders as om te doen wat eer aan Hom sal bring.
4. Gee self en eie ek daagliks aan God vir heiligmaking: ons is alreeds heilig gemaak maar moet nou elke dag ons self oor gee aan God sodat Hy dit kan afskuur wat nie soos Jesus is nie.
5. Glo dat jy alreeds heilig en gereinig is deur Jesus se kruisdood: hoe meer ons hierdie waarheid glo, hoe meer sal ons ook in ooreenstemming daarvolgens lewe en optree. God wil ons optrede verander deur die vernuwing van ons gedagtes (Rom 12:2). As ons dus nuut oor ons self dink (dink soos God oor ons dink) sal ons ook meer en meer heilig begin lewe.

Voordeel van ‘n heilige lewe?
• Mat 5:8: Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
• As ons begeerte is om rein te wees sal God vir ons skoonheid in die plek van hartseer en vuilheid gee (Jes 61: 3).
• Sondes maak dood en bring verwoesting maar heiligheid bring gesondheid en die lewe in oorvloed.

Om heilig voor God te leef, beteken nie dat ons nou ’n staat van sondeloosheid bereik nie. Heiligmaking is ‘n proses wat tyd neem. God roep elke kind van Hom om afgesonderd en op ’n ander wyse in die wêreld te leef dat mense kan sien dat ons ’n heilige God aanbid en dien. Ons leefwyse moet daarvan getuig dat ons teen die sonde stry, dat ons die sonde deur die werking van die Heilige Gees oorwin en uit ons lewe wil weer.

MAAK DIT JOU EIE:
JEHOVA-M’KADDESH: GOD IS HEILIG: Hy reinig my sodat ek ook heilig lewe!

Oordenkings vrae:
1. Wat beteken God se heiligheid vir jou?
2. Glo jy dat Jesus jou alreeds geheilig het?
3. Is daar enige iets in jou lewe wat God se plek in jou hart opneem? Wat God se tyd in jou lewe steel? Wat vir jou belangriker is as God? Jou kinders, sport, stokperdjie, man, inkopies, kos …..?
4. Is daar enige sondes waarmee jy sukkel om mee af te reken?

Lees:
1 Pet 1:13-23
Die leuen: “Ek kan nie in volgehoue oorwinning oor sonde leef nie.”
Die waarheid: “Wanneer ek ‘n kind van God is, hoef ek nie te sondig nie (Rom 6:14).”
Die waarheid: “Ek is nie ‘n slaaf van die sonde nie. Christus het my vrygemaak van die sonde (Rom 6:6-7).”
Die waarheid: “Deur God se genade en deur die voltooide werk van Christus aan die kruis kan ek oorwinning oor die sonde behaal (Gal 2:20).
Die leuen: “Ek is nie heilig nie.”
Die waarheid: “Ek is God die heilige van God geheilig en skoon gemaak deur Christus.”

Opdrag:
Maak ‘n lys van die dinge waarmee jy sukkel in jou lewe. Maak dan ‘n belydenis lys wat die waarheid oor jou lewe verklaar ten opsigte van die dinge en sê dit elke dag hardop vir jouself.

Bid dat:
1. God jou elke oomblik deur Sy heilige gees moet herhinner aan Sy heiligheid.
2. God jou moet help om te glo dat jy heilig is.

3. God die belangrikste in jou lewe sal wees en dat jy Hom sal lief hê bo alles in die wêreld.

Lofprysing:
1. Verklaar aan God Sy heiligheid. Sê in jou eie woorde hoe heilig God is en wat dit vir jou beteken.
2. Verklaar aan God dat daar niks is in die wêreld wat met Hom vergelyk nie (Fil 3:8). Verklaar aan God dat jy Hom bo alles lief het-met jou hele hart, hele siel, al jou krag en jou hele verstand (Mar 12:33).
3. Sing saam ‘n aanbiddings lied vir God hoe heilig Hy is.

Skrif om te bestudeer:
Joh 15:5 1Kor 6:9-11
Gal 5:22-25 Joh 8:31-32, 36
Joh 14:6 Sp 9:10